Prisliste

Vi opererer med følgende priser for våre tjenester:

Ordinær timesats for advokat: kr. 2000,- eks. mva.
Ordinær timesats for fullmektig: kr. 1800,- eks. mva.

Fastpris kan tilbys etter avtale for opprettelse av testamenter, ektepakter og samboeravtaler.

Fri rettshjelp

Advokatfirmaet Bjørnebekk og Martinsen AS tilbyr bistand innen for saksområder som kan gi deg rett til fri rettshjelp. Dette er følgende sakstyper:

NAV

 • Fritt rettsråd i klagesak etter Folketrygdloven.
 • Fri sakførsel i ankesak for Trygderetten.

Arbeid

 • Avskjed (krav om at arbeidsforholdet består og/eller erstatning).
 • Oppsigelse (ikke egen).

Barn

 • Foreldreansvar.
 • Daglig omsorg (spørsmål om hvem av foreldrene barn skal bo fast sammen med).
 • Samværsrett, og rett til opplysninger om barnet.
 • Forelder som har fått sitt barn ulovlig bortført fra Norge kan innvilges fri rettshjelp.

Bolig

 • Oppsigelse eller utkastelse fra bolig som leietaker bebor, herunder slike saker for husleietvistutvalget.

Ekteskap

 • Saker om inngåelse og oppløsning av ekteskap, med unntak for rettsråd om separasjon og skilsmisse.
 • Saker om formuesforholdet mellom ektefeller, herunder (privat og offentlig) felleseieskifte og skiftetvister.
 • Saker om bidrag og pensjon etter separasjon og skilsmisse.
 • Tilsvarende saker for registrert partnerskap og registrerte partnere.

Erstatning

 • Erstatning for personskade.
 • Erstatning for tap av forsørger.
 • Søknad til kontoret for voldsoffererstatning og klage til Erstatningsnemnda for voldsofre.
 • Det gis normalt ikke fri rettshjelp i saker for Norsk Pasientskadeerstatning, og det føres også en restriktiv praksis for så vidt gjelder billighetserstatning fra staten.

Samboerforhold

Saker om rett til felles bolig og innbo ved brudd mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen.
Økonomisk oppgjør ved oppløsning av samboerforhold mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen.

Vilkår for fri rettshjelp

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto månedsinntekt (summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag) over kr 20 500, dvs. over kr 246 000 på årsbasis, eller skattbar formue over kr 100 000. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi, eller driftsmidler.

Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med kr 369 000 - tilsvarende løpende kr 30 750 pr. måned. Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at det er samlet formue som ikke må overstige kr 100 000.
Fyller du vilkårene for fri rettshjelp påløper det, avhengig av sakstype, en egenandel.